ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΛΟΤ 60364 ΑΠΟ 1.1.2024

Αλλαγές στην Υπουργική Απόφαση με τίτλο "Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις".
Στο το ΦΕΚ με αριθμό 1188 Β' της 3.3.2023 περιγράφονται οι αλλαγές για την παρακάτω Υπουργική Απόφαση:


-Το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 νομοθετείται γενικά, χωρίς έτος προσδιορισμού. Άρα θα τίθεται σε ισχύ κάθε νέα έκδοση του που θα καθορίζει ο ΕΛΟΤ χωρίς να απαιτείται πρόσθετη νομοθετική ρύθμιση.
-Δίδεται η δυνατότητα κατάτμησης ευθύνης σε ΥΔΕ, εφόσον αφορά τμήμα ΕΗΕ, μετά από τροποποίηση σε ηλεκτρικό πίνακα, με βάση τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Άρθρο 2.
-Η πλήρης εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ 60364 ξεκινά αντί της 8.4.2023, την 1.1.2024.
-Στο πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΕΛΟΤ 60364 θα πρέπει να δηλώνεται με ποια έκδοση του προτύπου αυτού έχει γίνει ο περιγραφόμενος έλεγχος.

© 2018 www.sehea.gr