ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Σ.Ε.Η.Ε.Α. – Σ.Ε.Κ.Η.Α.

 

Καθώς  έχουν  περάσει  ήδη  5 χρόνια  από  την  έκδοση  του  προεδρικού  διατάγματος  108/2013,  στα  πλαίσια  ενός  κύκλου  επαφών  με  την  περιφέρεια, 

αντιπροσωπεία  των  Διοικητικών  συμβουλίων  του  Σ.Ε.Η.Ε.Α.  και  του  Σ.Ε.Κ.Η.Α. επισκέφθηκε  την  Παρασκευή  4/5/2018    τον  αντιπεριφερειάρχη  Βόρειου  Τομέα  Αθηνών κ. Καραμέρο  προκειμένου  να  καταθέσουν  τους  προβληματισμούς  τους  σχετικά  με  την   υποχρέωση υποβολής Υ.Δ.Κ.Ε.  για  την  έκδοση  και  την  ανανέωση  των  αδειών  άσκησης  των  Ηλεκτρολόγων  εγκαταστατών,  αφού  εκτός  των  άλλων  εκκρεμεί  η  υπουργική  απόφαση   σε  σχέση  με  το  ύψος  ασφάλισης  της  επαγγελματικής  ευθύνης.  Επίσης  η  υποχρέωση  με  βάση  τις  ΥΔΚΕ τεκμηρίωσης  μέσου  ετήσιου  κύκλου  εργασιών  εντός  της  οκταετίας  τουλάχιστον  ίσο  με  το  60%  του  μέσου  ετήσιου  ατομικού  διαθέσιμου  εισοδήματος  (Μ.Ε.Α.Δ.Ε.),  όπως  αυτό  υπολογίζεται  από  την  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή  σε  ένα  κλάδο    που  συνεχίζει  να  πλήττεται  από  την  οικονομική  κρίση μπορεί  να  αποτελέσει  αιτία  μη  ανανέωσης  αδειών  αρκετών  συναδέλφων. Η  πρόταση  εκ  μέρους  των  Δ.Σ. ήταν  η  τεκμηρίωση  της  προϋπηρεσίας  να  γίνεται  με  την  κατάθεση  της  κατάστασης  των  ενσήμων  και  την  βεβαίωση  του  εργοδότη,  ενώ  για  την  διατήρηση  των  αδειών  να  ισχύει  το  παλαιό  καθεστώς. 

 Στην  συζήτηση  τέθηκαν  και  θέματα  σχετικά  με  την  διενέργεια  ελέγχων  από  την  αρμόδια  επιτροπή  όπου  και  ζητήθηκε  για  τις  περιπτώσεις  εκείνες  που  αποδεδειγμένα  δεν  έχει  προκληθεί  ατύχημα  ή  καταστροφή  περιουσίας  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  διορθώσεων  πριν  τον  έλεγχο  και  την  επιβολή  κυρώσεων.  Η  καλή  επικοινωνία  και  συνεργασία  των  αρμόδιων  επιτροπών  με  τους  συνδέσμους  μπορεί  να  βοηθήσει  στην  κατεύθυνση  καλύτερων  και  πιο  ασφαλών  εγκαταστάσεων  καθώς  και  στην  προσπάθεια επίλυσης  αντικειμενικών  προβλημάτων  που  αντιμετωπίζει  ο  ηλεκτρολόγος,  όπως  η  ύπαρξη  χιλιάδων  εγκαταστάσεων  που  κατασκευάσθηκαν  πριν  το  1975  και  βάσει  της τότε ισχύουσας  νομοθεσίας  γειώνονταν στο  δίκτυο  ύδρευσης. 

 

 

 

© 2018 www.sehea.gr