Α ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 21/3/2018

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 21/3/2018 17.30 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΣΕΗΕΑ

                    ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συνάδελφοι,

            Καλείστε στην Ειδική Καταστατική Συνέλευση του Σ.Ε.Η.Ε.Α. (Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Αττικής), η οποία συγκαλείται στις

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ημέρα Tετάρτη και ώρα 5.30 μ.μ.

στην Αίθουσα της Λέσχης του ΣΕΗΕΑ (Πλ.Ελευθερίας 2 Αθήνα ) 1ος όροφος, με θέματα :

 

 1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ & ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΘΡΑ:
 • Άρθρο 2,  § 3 « Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών με την οργάνωσή του σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής για την  αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους».

Η παράγραφος  αυτή απαλείφεται εντελώς.

 • Άρθρο 2, § 5 :  «Να συνιστούν προς τα μέλη, να ιδρύουν Συνεταιρισμούς, Κοινοπραξίες, Συνεργατική, Παραγωγικές Μονάδες Ηλεκτρολογικού υλικού ή Σωματεία Αρωγής και Τεχνικές Εταιρείες κοινής συνεργασίας και να ενισχύουν οικονομικά τους αδελφούς αυτούς Οικονομικούς Οργανισμούς για την βελτίωση του βιοτικού και επαγγελματικού επιπέδου των μελών.»

Η παράγραφος  αυτή απαλείφεται εντελώς.

 • Άρθρο 2, §   6    :  «Να εισπράττουν από τα εγγεγραμμένα μέλη του Συνδέσμου τις εισφορές και συνδρομές, καθώς και τις έκτακτες εισφορές που τυχόν επιβάλλει η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.»

Το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής: «Να εισπράττουν από τα εγγεγραμμένα μέλη του Συνδέσμου τις εισφορές και συνδρομές, καθώς και τις έκτακτες εισφορές που τυχόν καθορίζει η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.»

 • Άρθρο 2, §  8   «Να επιβάλλουν προς τα μέλη την τήρηση της ηλεκτρολογικής νομοθεσίας, την τήρηση του κανονισμού εκτέλεσης εσωτερικών εγκαταστάσεων και την εφαρμογή του ενιαίου τιμολογίου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που εγκρίνει η Γεν.Συνέλευση.

Το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής : «Να προτρέπουν τα μέλη για την πιστή τήρηση των Νόμων και Κανονισμών, που καθορίζουν την πραγματοποίηση των Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων».

 • Άρθρο 2,  § 9  : «Να ενισχύουν οικονομικά τα αναξιοπαθούντα μέλη στα πλαίσια του εγκρινόμενου ποσού από την Γεν.Συνέλευση γι’ αυτόν το σκοπό. Το ποσό της ενίσχυσης για κάθε αναξιοπαθούν μέλος αποφασίζεται από το Δ.Σ. ανάλογα με τις ανάγκες αυτού, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 δρχ. Για ποσό μεγαλύτερο των 200.000 δρχ. μπορεί να αποφασίζει το Δ.Σ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ευρισκόμενο σε πλήρη απαρτία και με ομόφωνη απόφασή του».

Το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής :  «Να συμπαρίστανται και να ενισχύουν οικονομικά μέλη που εκφράζουν σχετικό αίτημα και έχουν ανάγκη λόγω ασθένειας, ατυχήματος είτε άλλης εξίσου σοβαρής αιτίας. Το ποσό της εφ’ άπαξ οικονομικής ενίσχυσης για κάθε μέλος αποφασίζεται από το Δ.Σ. και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300€. Απόφαση για μεγαλύτερο ποσό μπορεί να λάβει το Δ.Σ. μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε πλήρη απαρτία και με ομόφωνη απόφαση».

 • Άρθρο 2,  § 10  :  «Να καταργούν τα υπάρχοντα κλιμάκια του Συνδέσμου και να ιδρύουν γραφεία εξυπηρέτησης των μελών εντός ή εκτός της έδρας του Συνδέσμου, με απόφαση της Γεν.Συνέλεσης ή κατ’ εξουσιοδότηση ταύτης με απόφαση του Διοικ.Συμβουλίου».

Το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής  : «Να ιδρύουν γραφεία εξυπηρέτησης μελών, εντός ή εκτός της έδρας του Συνδέσμου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με εξουσιοδότησή της, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου».

 • Άρθρο 3, § 5     :   «Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου».

Το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής :  «Συμβάλλει στην προώθηση εντύπων - βιβλίων που ευνοούν την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και  συνεισφέρουν στην τεχνική ενημέρωση των μελών».

 • Άρθρο 5,  § 1β  :  «Μέλη επίσης, της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν ο Πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, καθώς και ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Συνεταιρισμού και μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης εφόσον οι ανωτέρω δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με αυτά της επαγγελματικής οργάνωσης που προτίθενται να συμμετάσχουν».

Η παράγραφος  αυτή απαλείφεται εντελώς.

 • Άρθρο 5,§ 4  :  «  Μέλη του Σωματείου, γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. μόνον τα φυσικά πρόσωπα εκείνα που έχουν αποκτήσει με νόμιμο τρόπο άδεια εγκαταστάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.6422/1934  και σε εκτέλεση τούτου των εκδοθέντων νομοθετικών διαταγμάτων οποιασδήποτε κατηγορίας και ειδικότητας και εξ’ αυτών εκείνοι που ασκούν αποδεδειγμένα το επάγγελμα του εγκαταστάτου και δεν εργάζονται με μισθό ή ημερομίσθιο σαν έκτακτοι ή τακτικοί  υπάλληλοι σε Τράπεζες, Δήμους ή Κοινότητες ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ , ΕΟΤ κ.λ.π. ) δεν τυγχάνουν συνταξιούχοι, οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, διατηρούν γραφείο ή επαγγελματική Διεύθυνση όπως ορίζει ο νόμος. Τα νεοεγγραφέντα μέλη στο Σύνδεσμο προαιρετικά εγγράφονται και στους λοιπούς Οργανισμούς αυτού, εφόσον επιτρέπουν τα καταστατικά τους την εγγραφή τους».

Το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής : « Μέλη του Σωματείου, γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. μόνον τα φυσικά πρόσωπα εκείνα που έχουν αποκτήσει με νόμιμο τρόπο άδεια εγκαταστάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.6422/1934, ως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα και σύμφωνα με τις εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις οποιασδήποτε κατηγορίας και ειδικότητας και εξ’ αυτών εκείνοι που ασκούν αποδεδειγμένα το επάγγελμα του εγκαταστάτου, διατηρούν γραφείο ή επαγγελματική Διεύθυνση όπως ορίζει ο νόμος  και δεν εργάζονται με μισθό ή ημερομίσθιο σαν έκτακτοι ή τακτικοί  υπάλληλοι σε Τράπεζες, Δήμους ή Κοινότητες ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, δεν τυγχάνουν συνταξιούχοι, οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.»

 • Άρθρο 8, § 4, και §  6    : § 4Να εκπληρεί τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην Ένωση»  και § 6. «Να εκπληρεί εκπρόθεσμα τις εκ του παρόντος Καταστατικού απορρέουσες οικονομικές υποχρεώσεις του, καθώς και τις παρά της Γεν.Συνέλευσης επιβαλλόμενες εκάστοτε έκτακτες εισφορές».

Να συγχωνευθούν σε μια κοινή παράγραφο § 4, γιατί αναφέρονται στο ίδιο θέμα και να αντικατασταθεί ως εξής :  «Να εκπληρεί εμπρόθεσμα τις εκ του παρόντος Καταστατικού   απορρέουσες οικονομικές υποχρεώσεις του, καθώς και τις παρά της Γεν.Συνέλευσης καθοριζόμενες εκάστοτε έκτακτες εισφορές».

 • Άρθρο 8,  § 8  :   «Να σφραγίζει τις δηλώσεις εργασίας του στο παρόν Σωματείο, υποκείμενον άλλως εις τας υπό του άρθρου 9,  του παρόντος καταστατικού κυρώσεις».

Το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής :  «Να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής του στο παρόν Σωματείο όπως καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία».

 • Άρθρο 8,  § 9  :   «Να εφαρμόζει το εγκρινόμενο από τη Γεν.Συνέλευση τιμολόγιο ηλεκτρολογικών εργασιών για την πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού και τη βελτίωση του βιοτικού και επαγγελματικού επιπέδου του».

Η παράγραφος αυτή απαλείφεται εντελώς.

 • Άρθρο 11, § 2 ε :  «Αποφασίζει για την ανάθεση της είσπραξης του ποσοστού των εισφορών για τις υπερκείμενες οργανώσεις των μελών, από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη και καθορίζει τους όρους πραγματοποίησης της είσπραξης και απόδοσης των εισφορών αυτών».

Η παράγραφος αυτή απαλείφεται εντελώς.

 • Άρθρο 16, § 1ζ : «Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών, την υποχρεωτική συνδρομή, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση  των μελών. Η ετήσια υποχρεωτική συνδρομή των μελών ορίζεται ίση με ένα και μισό ( 1 και 1/2  )  ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως κάθε χρόνο καθορίζεται από Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή διαιτητική απόφαση.»

Το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής: «Καθορίζει το ύψος του ποσού για δικαίωμα εγγραφής των μελών , την υποχρεωτική ετήσια συνδρομή, καθώς και κάθε άλλη οικονομική συνεισφορά των μελών όπως αποφασίζει το Δ.Σ. και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.»

 • Άρθρο 16, § 4 : «Συνεργάζεται με τους αδελφούς Συνδέσμους του Εσωτερικού και Εξωτερικού, την ΠΟΣΕΗ και τους Συνεταιρισμούς του κλάδου, ενθαρρύνει τα μέλη για τη σύσταση ηλεκ/κών, τεχνικών, συνεργατικών εταιρειών, προς αντιμετώπιση των εγκαθιστάμενων στη χώρα ομοειδών τεχνικών εταιρειών των χωρών της Ε.Ο.Κ.»

Το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής: «Συνεργάζεται με τούς αδερφούς Συνδέσμους της χώρας είτε άλλων χωρών, καθώς και την κλαδική και τοπική Ομοσπονδία.»

 • Άρθρο 16, § 5: «Ενισχύει οικονομικά τους κλαδικούς συνεταιρισμούς και ιδιαίτερα την ΠΟΣΕΗ για την επίτευξη των κλαδικών στόχων που αποβλέπουν στη βελτίωση του βιοτικού και επαγγελματικού επιπέδου των μελών.»

Το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής: «Ενισχύει την κλαδική και τοπική Ομοσπονδία , με σκοπό την ανάπτυξη των αγώνων για τη διεκδίκηση λύσεων για τα προβλήματα των μελών.»

 • Άρθρο 16, § 6: «Δέχεται ενσφράγιστες μειοδοτικές προσφορές για δαπάνη μεγαλύτερη των 100.000 ( εκατό χιλιάδων ) δραχμών, μεταξύ των οποίων εγκρίνει μετά την αποσφράγιση αυτών που γίνεται από τον Πρόεδρο ή τον Γεν.Γραμματέα, παρουσία του Δ.Σ. την πλέον συμφερότερη, για το Σύνδεσμο προσφορά. Όλες οι προσφορές μονογράφονται από τους παριστάμενους συμβούλους, καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. και φυλάσσονται για μια πενταετία τουλάχιστον στο Αρχείο του Συνδέσμου.»

Το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής: «Δέχεται ενσφράγιστες μειοδοτικές προσφορές για δαπάνη μεγαλύτερη των 300 € ( τριακοσίων ) ευρώ, μεταξύ των οποίων εγκρίνει μετά την αποσφράγιση αυτών που γίνεται από τον Πρόεδρο ή τον Γεν.Γραμματέα, παρουσία του Δ.Σ. την πλέον συμφερότερη, για το Σύνδεσμο προσφορά. Όλες οι προσφορές μονογράφονται από τους παριστάμενους συμβούλους, καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. και φυλάσσονται για μια πενταετία τουλάχιστον στο Αρχείο του Συνδέσμου.»

 • Άρθρο 22, § 4 :  «Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής, που ορίζεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3,4,5, και 6 του άρθρου 11 του Νόμου 1264/82.»

Το άρθρο συμπληρώνεται ως εξής: «Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής, που ορίζεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3,4,5, και 6 του άρθρου 11 του Νόμου 1264/82, όπως αυτός αντικαταστάθηκε και όπως θα εξακολουθεί να ισχύει με τις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις.»

 • Άρθρο 24, § 1.α : «Πόροι της Ένωσης είναι:

α. Τα δικαιώματα εγγραφής, οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών και η εκχώρηση των δικαιωμάτων των μελών από την εκπόνηση σχεδιαγραμμάτων – ηλεκτροδότησης.»

Το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής:  «Πόροι της Ένωσης είναι:  α. το ποσό για το δικαίωμα εγγραφής , οι ετήσιες  υποχρεωτικές συνδρομές καθώς και κάθε άλλη εισφορά που καθορίζει η Γενική Συνέλευση για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της .»

 • Άρθρο 24, § 3 : «Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται το ελάχιστο όριο της υποχρεωτικής συνδρομής της Ένωσης, προς τις Ομοσπονδίες που είναι μέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 3 παράγραφος 7 του Ν.1712/87.»

Το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής:  «Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ύψος της υποχρεωτικής συνδρομής της Ένωσης προς τις Ομοσπονδίες που είναι μέλος.»

 • Άρθρο 24, § 4 : «Η είσπραξη των υποχρεωτικών συνδρομών από τα μέλη των πρωτοβάθμιων οργανώσεων και  η απόδοση αυτών στις δικαιούχες οργανώσεις μπορεί να γίνεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης, από τούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη της Ένωσης, με σύμφωνη γνώμη των οργανισμών αυτών.»

Η παράγραφος αυτή απαλείφεται εντελώς.

 • Άρθρο 27, § 2 : «Μετά τη διάλυση του Συνδέσμου τίθεται αυτός υπό εκκαθάριση οριζόμενου ως εκκαθαριστού του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον δεν αποφασισθεί, άλλως υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Το μετά την εκκαθάριση ενεργητικό υπόλοιπο της περιουσίας του διαλυθέντος Συνδέσμου επέρχεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στο Σωματείο Αρωγής Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Αθηνών, το οποίο ίδρυσαν τα μέλη του παρόντος Συνδέσμου ή εις τον ενιαίο φορέα τον οποίο θέλουν ιδρύσει τα μέλη των δύο Αθηναϊκών Ηλεκ/κών Συνδέσμων είτε δια της ιδρύσεως νέου Συνδέσμου των Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων. Σε καμία περίπτωση η περιουσία της Ένωσης δεν διανέμεται μεταξύ των μελών της.»

Το άρθρο τροποποιείται ως εξής: «Μετά τη διάλυση του Συνδέσμου τίθεται αυτός υπό εκκαθάριση οριζόμενου ως εκκαθαριστού του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον δεν αποφασισθεί, άλλως υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Το μετά την εκκαθάριση ενεργητικό υπόλοιπο της περιουσίας του διαλυθέντος Συνδέσμου επέρχεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στο Σωματείο Αρωγής Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Αθηνών, το οποίο ίδρυσαν τα μέλη του παρόντος Συνδέσμου ή εις τον ενιαίο φορέα τον οποίο θέλουν ιδρύσει τα μέλη , είτε δια της ιδρύσεως νέου Συνδέσμου των Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων. Σε καμία περίπτωση η περιουσία της Ένωσης δεν διανέμεται μεταξύ των μελών της.»

 • Άρθρο 29, § 1 : «Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, αναγνωρίζει ως δωρητές εκείνους που προσφέρουν χρήματα ή άλλα είδη η αξία των οποίων κυμαίνεται από 100.000 μέχρι 500.000 δρχ. Ευεργέτες δε, εκείνους που προσφέρουν μεγαλύτερα από αυτά τα ποσά.»

Το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής: «Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, αναγνωρίζει ως δωρητές εκείνους που προσφέρουν χρήματα ή άλλα είδη η αξία των οποίων κυμαίνεται από 300 € (τριακόσια ) ευρώ μέχρι 1.500 € (χίλια πεντακόσια) ευρώ. Ευεργέτες δε, εκείνους που προσφέρουν μεγαλύτερα από αυτά τα ποσά.»

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής. Εφόσον δεν υπάρξει απαρτία η Ειδική Καταστατική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018, την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα, στη Λέσχη του ΣΕΗΕΑ, Πλ. Ελευθερίας 2 Αθήνα.

                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

                                       Α’ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συνάδελφοι,

                    Καλείστε στην    Α’  Ετήσια  Τακτική    Γενική  Συνέλευση  του    ΣΕΗΕΑ,   στις

 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 7 μ.μ,. που θα γίνει στην αίθουσα της Λέσχης του Σ.Ε.Η.Ε.Α.  Πλ.Ελευθερίας 2 (Κουμουνδούρου)  Αθήνα 1ος όροφος, με τα παρακάτω θέματα :

 1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1.1.2017 - 31.12.2017

      ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ

      ΤΟΥ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019                           

 1. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017
 2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -

       ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ- ΑΝΑΔΟΥΛΕΙΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ    

        - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

 1. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ και

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η   Α’  Τακτική   Γενική  Συνέλευση  θα   έχει   απαρτία  με   την   παρουσία  του ½ τουλάχιστον των  ταμειακά  τακτοποιημένων μελών. Αν δεν έχει απαρτία, θα  γίνει την επόμενη Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018, την  ίδια  ώρα  στη  Λέσχη  του ΣΕΗΕΑ  Πλ.Ελευθερίας 2 Αθήνα, με  τα  ίδια  θέματα,   όπου θα έχει    απαρτία με  την παρουσία του 1 /4 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων  μελών. Αν  και  πάλι   δεν  επιτευχθεί    απαρτία   η   Γ .Σ.  θα επαναληφθεί την μεθεπόμενη   Τετάρτη 4  Απριλίου  2018 την  ίδια   ώρα    στη  Λέσχη  του   ΣΕΗΕΑ με   τα  ίδια  θέματα   και με την παρουσία οποιουδήποτε αριθμού ταμειακά τακτοποιημένων μελών.    

Συνάδελφε,        καλείσαι    στη    Γεν .Συνέλευση    του Σ.Ε.Η.Ε.Α. στις    21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 να  ακούσεις τον  απολογισμό  του  Δ.Σ. για το έτος που πέρασε και  να καταθέσεις τις δικές  σου   προτάσεις και προβληματισμούς  για τον κλάδο   των Ηλεκτρολόγων.  Βιώνουμε μια τεράστια κρίση που έχει χτυπήσει τόσο τον   κλάδο  όσο  και όλους τους  μικρομεσαίους    ΕΒΕ.  

Λαμβάνονται   συνεχώς   σκληρά αντιλαϊκά μέτρα : φορολογικό, αυξήσεις στις τιμές των υλικών,  περικοπή ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, κατασχέσεις . Και δεν φτάνουν όλα αυτά έχουμε και τα «παιχνίδια» πολέμου στο Αιγαίο .  Δώστε   ΟΛΟΙ  το  ΠΑΡΟΝ   και σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, για  να   πάρουμε κοινές    αποφάσεις,    για να συνεχίσουμε   μια  πορεία   αντίστασης  και   επιβίωσης  του κλάδου μας και γενικότερα επιβίωση των οικογενειών μας.

                                                  

 

 

  Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

 

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     ΕΜΜ.ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ                                            ΔΗΜ.ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ

                            Ο ΤΑΜΙΑΣ     

                           ΑΝΔΡ.ΤΑΤΣΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΩΡΓ.ΣΙΓΑΛΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΕΥΣΤΡ.ΠΑΤΕΣΤΟΣ

Ο ΕΦΟΡΟΣ : ΕΜΜ.ΚΙΣΑΜΙΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :ΝΙΚ.ΛΙΑΠΗΣ- ΧΡ.ΚΟΥΡΗΣ- ΧΡ.ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 www.sehea.gr