ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΔΥΟ(2) ΕΤΗ.

Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τον Νόμο 4887/2022 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 16 Α'/4.02.2022

Στις άδειες που έχουν εκδοθεί ή αντικατασταθεί βάσει του π.δ. 108/2013 (Α'141) για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, η προθεσμία απόδειξης της άσκησης του ελάχιστου ορίου επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την παρέλευση οκτώ (8) ετών, παρατείνεται κατά δύο (2) έτη.